ZDZ w Warszawie został Operatorem działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorową Rady ds. Kompetencji dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

 

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 31.08.2023r.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej przez 673osób (538 kobiety, 135 mężczyzn) spośród 748 osób objętych wsparciem. 

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Całkowita wartość projektu: 7 334 923,20 PLN
Kwota dofinansowania: 6 668 112 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I     Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu) oraz  złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II    Zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych
III  Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV  Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
V    Realizacja usług rozwojowych z BUR
VI  Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.