Celem szkolenia zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzającymi sprawozdania środowiskowe.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • kwalifikowanie odpadów
  • prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu kart przekazania odpadu i kart ewidencji odpadu,
  • wydawanie decyzji administracyjnych (zezwoleń na wytwarzanie i transport odpadów)
  • zasady wpisu do rejestru bazy danych odpadami (BDO)• wprowadzanie danych do BDO
  • obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
  • obowiązki wynikające z ustawy o odpadach
  • przygotowanie sprawozdań o emisji gazów do atmosfery do Marszałka Województwa i KOBIZE (samochody, piece)
  • opłaty za korzystanie z środowiska


Czas trwania/ koszt szkolenia
6 godzin / 350,00 zł
Zaświadczenia i certyfikat Zaświadczenie wydawane na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 (Dz.U 2019 poz. 652)