WSPOMAGANIE to działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów

WSPOMAGANIE SZKOŁY W 7 KROKACH:

 • krok 1 Spotkanie z konsultantem, refleksja nad jakością prowadzonych działań
 • krok 2 Proces zbierania istotnych informacji, poszukiwanie przyczyn sukcesów i porażek
 • krok 3 Ocena zebranych informacji w oparciu o przyjęte kryteria
 • krok 4 Poszukiwanie sposobów doskonalenia działań wychowawczych i dydaktycznych
 • krok 5 Określenie obszarów wymagających wsparcia
 • krok 6 Zaprojektowanie wsparcia nauczycieli
 • krok 7 Opracowanie wniosków i rekomendacji dla szkoły

 

 • Wspomaganie nakierowane jest na pracę z konkretną szkołą. Placówka wspierana jest w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagana w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Współpraca ze szkołą i dyrektorem wynikiem analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby, zgodne z jej koncepcją pracy. Dyrektor otrzymuje pomoc konsultanta w postawieniu rzetelnej diagnozy potrzeb szkoły oraz określeniu obszarów wymagających szczególnego wsparcia.
 • Opracowanie we współpracy z dyrektorem i nauczycielami szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; poprzez pomoc w zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, aż po wspólne wyciągnięcie wniosków.
 • Wspólna refleksja nad poziomem spełniania przez szkołę różnych wymagań. Zrozumienie idei przenikania się procesów – ewaluacji działań i wspomagania.
 • Niezależnie od prezentowanego stylu zarządzania placówką ważne jest, aby w sprawie wspomagania placówki wszyscy prezentowali pełne przekonanie, co do potrzeby i sensu realizowanych działań. Dobra organizacja polega na odpowiednim podziale kompetencji między współpracowników oraz na delegowaniu uprawnień oraz chęci podnoszenia swoich kompetencji.
 • Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną powinien wypracować model potrzeb , w którym określi się: kto co robi i za co odpowiada. Członkowie rady pedagogicznej określają swoje potrzeby i oczekiwania, dokonują autorefleksji w zakresie swoich kompetencji, proponują możliwości wykorzystania wniosków z monitorowania do podniesienia jakości pracy w szkole.
 • Dyrektor postrzega szkołę jako organizację, projektuje zmiany w organizacji pracy szkoły, przez doskonalenie nauczycieli wprowadza zmiany – zarówno wewnętrzne w ramach wspomagania, jak i uwzględnia udział nauczycieli w doskonaleniu zewnętrznym. Jest to także wdrożenie w szkole rozwiązań systemowych, które pozwolą na efektywny transfer wiedzy i umiejętności nauczycieli do praktyki szkolnej. Wspomaganie to zadanie dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego. Planowe wspomaganie nauczycieli może być zaprojektowane na bazie diagnozy ich potrzeb przy czym należy wyodrębnić obszary wymagające wsparcia w zakresie realizacji podstawy programowej i wychowania w edukacji. Na podstawie diagnozy dyrektor szkoły planuje szkolenia rady pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły i wyznaczony zespół nauczycieli włączają badanie efektów wspomagania do raportu z ewaluacji wewnętrznej. Koordynator wspomagania wraz z radą pedagogiczną przygotowują wnioski prowadzonych działań. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.


Program wspomagania szkoły proponowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ma za zadanie:

 • Podniesienie kompetencji merytorycznych związanych z rozwojem zawodowym pracowników dydaktycznych szkoły
 • Wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie dokonywania diagnozy, związanej z pracą z uczniem i współpracą ze środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalenie kompetencji w dziedzinie planowania i projektowania pracy w szkole.
 • Poprawę kompetencji związanych z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów oraz jakościowym diagnozowaniem pracy szkoły.
 • Poprawę kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli.