Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprezentować Państwu ofertę przygotowaną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Warto przypomnieć, że warszawski ZDZ jest stowarzyszeniem, które od ponad 120. lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Z naszej oferty korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni – urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy i instytucje, które kierują na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych. Proponując różnorodne formy edukacji, umożliwiamy osobom w różnym wieku zdobycie wykształcenia lub nowych kwalifikacji oraz doskonalenie w wykonywanym zawodzie.

W swojej codziennej działalności dbamy przede wszystkim o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych Klientów i dlatego - niezależnie od stałego podnoszenia poziomu i jakości kształcenia - do oferty szkoleniowej wprowadzamy atrakcyjne kierunki i specjalności, których profil jest skorelowany z dynamicznie zmieniającymi się wymogami współczesnego rynku pracy. Klienci korzystający z naszych usług mogą liczyć nie tylko na wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny oferowanych kursów, ale także na zdobycie certyfikowanych uprawnień branżowych lub państwowych.

Miarą uznania dla naszej działalności są uzyskane przez nas wyróżnienia, certyfikaty i akredytacje, m. in. Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo – seminaryjnym, certyfikat „Laboratorium Komercyjne ECDL” zezwalający na przeprowadzanie egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych wystawiony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne czy certyfikat „Standard Usługi Szkoleniowej” (SUS) przyznany nam przez Komisję ds. Jakości Rynku Szkoleń działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych w dowód uznania za kreowanie najwyższych standardów w zakresie świadczonych usług edukacyjnych. Od wielu lat posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do realizacji szkoleń w zakresie różnych metod spawania, a inne prowadzone przez nas kursy sukcesywnie uzyskują akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Ważnym wyznacznikiem wysokiego poziomu naszych usług jest też wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające ADR/RID zgodnie z Art.12 ust.4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. W 2012 r. znaleźliśmy się po raz trzeci w gronie laureatów kolejnej edycji konkursu „Dziennika – Gazety Prawnej” i PARP - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ w kateii QUALITY INTERNATIONAL SERVICES i jako trzykrotny zdobywca Złotego Godła w tej kategorii zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem specjalnym - Perłą QI 2012.

Przy Zakładzie działają dwie komisje państwowe: Komisja Egzaminowania Spawaczy oraz Komisja Kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych. Programy nauczania na wszystkich szkoleniach technicznych są układane w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a wydawane przez nas zaświadczenia spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Sądzę, iż o atrakcyjności naszej oferty świadczy także fakt, że na zlecenie naszych Partnerów i Klientów możemy w krótkim czasie przygotować propozycje indywidualne, wychodzące poza standardowy pakiet szkoleń. Pozostajemy też otwarci na Państwa sugestie odnoszące się do rozwiązań finansowych satysfakcjonujących obie strony.

Firmom, które zadeklarują chęć długofalowej współpracy z nami oferujemy system rabatów, zapewniających dogodne warunki zakupu naszych usług. Na życzenie Państwa możemy również przygotować – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zmodyfikowane programy nauczania (obejmujące wybrane moduły lub mniejszą ilość godzin), uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe pracowników kierowanych na szkolenia. Nasza kompleksowa oferta adresowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych praktyczną nauką zawodu.

Niekwestionowanym atutem Zakładu są nie tylko dotychczasowe osiągnięcia, sprawdzona, w pełni profesjonalna kadra wykładowców oraz baza szkoleniowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia techniczne. Od wielu lat niezmienne pozostają również priorytety naszej działalności – solidność, uczciwość oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

 

Robert Lenart
Prezes Zarządu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie