ADR - KURS PODSTAWOWY – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM W POJAZDACH INNYCH NIŻ CYSTERNY
Cel przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych). Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na: cysterny, kl. 1 – wybuchowe, kl. 7 – promieniotwórcze. Uprawnienia ważne przez 5 lat.
Czas trwania minimum 25 godzin lekcyjnych, 4 dni
Wymagania ukończony 21. rok życia spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.11.2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1297)
Zakres wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, główne rodzaje zagrożeń, informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów, działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, czynności które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego o raz środków ochrony indywidualnej, oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej, obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej, informacje na temat realizacji transportu kombinowanego, manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie, ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie podczas wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń, ochrona towarów niebezpiecznych.
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

ADR - KURS SPECJALISTYCZNY - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM W CYSTERNACH
Cel przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym
Czas trwania minimum 17 godzin, 3 dni
Wymagania ukończony 21. rok życia, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawnienia podstawowe ADR
Zakres zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, szczególne wymagania dotyczące pojazdów, ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych
Dokument po zakończeniu szkolenia

po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach w ruchu krajowym i międzynarodowym

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

ADR - KURS SPECJALISTYCZNY (MATERIAŁY WYBUCHOWE – KL. 1) – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
Cel w ruchu krajowym przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych i międzynarodowym
Czas trwania 9 godzin
Wymagania ukończony 21. rok życia, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, posiadanie uprawnień podstawowych ADR
Zakres specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne, szczególne wymagania, w tym zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MI uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 1

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

ADR- KURS SPECJALISTYCZNY(MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE – KL. 7) - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
Cel w ruchu krajowym przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych i międzynarodowym
Czas trwania 9 godzin
Wymagania ukończony 21. rok życia, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, posiadanie uprawnień podstawowych ADR
Zakres specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych, szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 7

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY (BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW)
Cel uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego
Czas trwania 117 godzin, 2-3 razy w tygodniu
Wymagania wykształceni wyższe techniczne o specjalności samochodowej oraz 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie napraw pojazdów lub wykształcenia wyższego technicznego o innej specjalności oraz 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie napraw pojazdów lub wykształcenia średniego technicznego o specjalności samochodowej oraz 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie napraw pojazdów lub wykształcenia średniego technicznego innego niż samochodowe i 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie napraw pojazdów
Zakres organizację stanowisk uprawnionych do badań pojazdów, czynności identyfikacyjne pojazdów oraz kontrolę i ocenę stanu technicznego pojazdów oraz zagadnienia zawarte w szkoleniach specjalistycznych
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Warszawa-Podwale Tel.: 22 831 83 48 podwale@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

DORADCA DGSA (DORADCA DS. BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Cel uzyskanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  (z 28 października 2002 r., Dz. U. 199, poz. 1671, art. 21.1) przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
Czas trwania 44 godziny
Wymagania ukończony 21. rok życia, wykształcenie wyższe, zaświadczenie o niekaralności
Zakres moduł podstawowy, moduł klas towarów niebezpiecznych, moduł drogowy, konsultacje
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
Cel kurs okresowy realizowany odpowiednio do posiadanej kategorii prawa jazdy
Czas trwania 35 godzin, 1 tydzień
Wymagania prawo jazdy odpowiedniej kategorii, zaświadczenie o ostatnim odbytym szkoleniu okresowym
Zakres przepisy o transporcie drogowym, przepisy przewozowe, przepisy ruchu drogowego, przepisy prawa zgodnie z zał. Rozp. MI z dnia 1 kwietnia 2010
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

UNO - SZKOLENIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI WG KL. ADR LUB RID
Cel zapoznanie z tematyką osób zajmujących się obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern)
Czas trwania min. 16 godzin
Wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.:
- ukończony 18.rok życia
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu poświadczony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem pracodawcy o aktualnych badaniach
Zakres praktyczna obsługa urządzeń, podstawy obsługi i budowy urządzeń zbiorników i osprzętu, znajomość przepisów UDT,TDT, bhp i ppoż, ochrony środowiska, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz właściwości fizykochemicznych materiałów niebezpiecznych wg kl. ADR
Dokument po zakończeniu szkolenia

po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

PRAWO JAZDY KAT. B
Cel przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kat. B
Czas trwania Kurs obejmuje ogółem - 60 godzin, w tym :
zajęcia teoretyczne 30 godzin (godziny lekcyjne)
zajęcia praktyczne 30 godzin (godziny zegarowe)
Wymagania ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 m-cy (za zgodą opiekunów), Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Zakres m.in. przepisy ruchu drogowego, praktyczna nauka jazdy
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

PRAWO JAZDY KAT B + E
Cel przygotowanie praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kategorii B+E
Czas trwania 15 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe)
Wymagania prawo jazdy kategorii B, Profil Kandydata na Kierowcę
Zakres praktyczna nauka jazdy
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

PRAWO JAZDY KAT. C
Cel przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kat. C
Czas trwania Kurs obejmuje ogółem - 50 godzin, w tym :
zajęcia teoretyczne 20 godzin (godziny lekcyjne)
zajęcia praktyczne 30 godzin (godziny zegarowe)
Wymagania prawo jazdy kat. B, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Zakres m.in. przepisy ruchu drogowego, praktyczna nauka jazdy
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

PRAWO JAZDY KAT. CE
Cel przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kat. CE
Czas trwania zajęcia praktyczne 25 godzin (godziny zegarowe)
Wymagania prawo jazdy kat. C, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Zakres praktyczna nauka jazdy
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

PRAWO JAZDY KAT. D
Cel przygotowanie teoretyczne i praktyczne  do egzaminu na kategorię D
Czas trwania kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i
zajęć praktycznych
40 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii C) lub
60 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii B)
Wymagania ukończone 24 lata, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Zakres m.in. przepisy ruchu drogowego, praktyczna nauka jazdy
Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego mającego na celu zdobycie uprawnień do przewozu osób i rzeczy
Czas trwania Zakresu kursu na kwalifikację wstępną obejmuje 280 godzin:
Wymagania W szkoleniu kwalifikacji wstępnej mogą uczestniczyć osoby, które:
- przebywają co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe)
- przez co najmniej 6 miesięcy studiują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- posiadają prawo jazdy dowolnej kategorii
Zakres Zakresu kursu na kwalifikację wstępną obejmuje 280 godzin:
260 godzin zajęć teoretycznych,
16 godzin - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym,
4 godziny- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Dokument po zakończeniu szkolenia

po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskanie uprawnień do przewozu rzeczy i osób

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego mającego na celu zdobycie uprawnień do przewozu osób i rzeczy
Czas trwania dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych - łącznie 140 godzin
Wymagania Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:
  • posiadają prawo jazdy kat.C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009r. oraz mają ukończone 21 lat
  • posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 oraz mają ukończone 23 lata
Zakres dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych - łącznie 140 godzin
  • zajęcia teoretyczne - 130 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny
Dokument po zakończeniu szkolenia

po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskanie uprawnień do przewozu rzeczy i osób

Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy