OPIEKUN/KA DZIECIĘCA
Cel przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat sześciu i w wieku wczesnoszkolnym
Czas trwania od 70 do 80 godzin
Wymagania minimum średnie wykształcenie
Zakres warsztaty psychologiczne, psychologię rozwojową wieku dziecięcego, psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym, nadpobudliwym i zahamowanym, psychologię wychowawczą, twórcze wychowywanie dziecka, gry i zabawy ruchowe, profilaktykę zdrowotną, zasady udzielenia pierwszej pomocy
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Uwagi szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Legionowo Tel.: 22 774 58 69 legionowo@zdz.edu.pl Pruszków Tel.: 22 758 71 60 pruszkow@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Radzymin Tel.: 22 786 63 10 sekretariat@zdz-radzymin.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH
Cel przygotowanie do sprawowania opieki nad osobami starszymi
Czas trwania od 85 do 100 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Zakres warsztaty psychologiczne, strukturę organizacyjną, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekunki, cechy opiekunki i współpracę ze środowiskiem, postępowanie w przypadku choroby i w okresie zdrowienia, higienę chorego i zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza, zasady żywienia - rodzaje diet, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów wewnętrznych, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, starość jako etap rozwoju, czuwanie i pomoc dla umierającego, praktykę w Domu Pomocy Społecznej
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Uwagi szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Legionowo Tel.: 22 774 58 69 legionowo@zdz.edu.pl Pruszków Tel.: 22 758 71 60 pruszkow@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Radzymin Tel.: 22 786 63 10 sekretariat@zdz-radzymin.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

OPIEKUN/KA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
Cel teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowanie i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Czas trwania 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk zawodowych
Wymagania kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Zakres Szkolenie jest organizowane  zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 59/20111 z dnia 23 września 2011.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki,
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
4. Kompetencje opiekuna dziecka,
5. Praktyka zawodowa
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zaliczeniu praktyki zawodowej zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2014 poz. 622)
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

ASYSTENT RODZINY
Cel teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.
Czas trwania 230 godziny, w tym 30 godzin praktyki w instytucji prowadzącej prace z rodziną
Wymagania kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:

wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształceniem wyższym na kierunku innym niż  wymienione w art. 12, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
Zakres szkolenie jest organizowane zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 15/2012/AR z dnia 29 marca 2012.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej,
2. Podstawy prawne w obszarze funkcjonowania rodziny i jej specjalistycznego wsparcia,
3. Kompetencje i warsztat pracy asystenta rodziny,
4. Podstawy wiedzy o rodzinie - obszary pracy z rodziną,
5. Działania asystenta rodziny w zakresie wspomagania rodziny problemowej,
6. Praktyki zawodowe
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zaliczeniu praktyki zawodowej zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2014 poz. 622)
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl

Formularz kontaktowy

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
Cel Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Czas trwania 8 godzin dydaktycznych
Wymagania Brak
Zakres Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; zatrzymanie podstawowych czynności życiowych; zadławienie ciałem obcym; sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu; oparzenia, rany i krwotoki – opatrywanie; urazy kości i stawów – złamania, zwichnięcia, skręcenia; wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; sposoby ewakuacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem MEN
Miejsce szkolenia

Legionowo Tel.: 22 774 58 69 legionowo@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy